Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης από τον Δήμο Ιθώμης

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ύστερα από την υπ’ αριθ.1/ 2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το από 39787/5-11-2009 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004...>>> συνέχεια >>>
http://www.dimosithomis.gr/el/readText.asp?textID=195